REGULAMIN sklepu internetowego WWW.STRYLIAILED.PL

Obowiązujący od dnia 01.08.2020r.

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę : PHU TOP SERVIS Grzegorz Piątek  z siedzibą w Poznaniu ul. Koszalińska 26g1 60-480 Poznań NIP 777 134 63 61 REGON 300684035

(dalej: Sklep internetowy lub Sprzedawca), telefon 606 991 767 , email: biuro@steryliailed.pl

1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów pod adresem https://steryliailed.pl

2. KUPUJĄCY

2.1 Kupującym może być osoba fizyczna lub osoba prawna (dalej: Kupujący lub Klient).
2.2 Jeżeli w niniejszym regulaminie mowa o konsumencie, należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. PRODUKTY

Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych, a Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć taki towar bez wad. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w opisie produktu, w dziale “Wyprzedaż” mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

4. CENY

Wszystkie ceny w sklepie internetowym są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w dniu składania zamówienia. Koszt dostawy podany jest na stronie www przy składaniu zamówienia.

5. FAKTURY

5.1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym wystawiane są faktury VAT.
5.2. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.106), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji Klienta jako nowego użytkownika na stronie sterilon.pl.

6. ZAMÓWIENIA

6.1. Zamówienie w sklepie internetowym można złożyć w następujący sposób:

 1. a) za pomocą sklepu internetowego, który wymaga przejścia następujących etapów:
  skompletowanie zamówienia w Koszyku, z podaniem ilości w sztukach,
  2. dokonanie wyboru sposobu dostawy i formy płatności oraz związanych z tym kosztów,
  3. uzupełnienie danych niezbędnych do wykonania dostawy,
  4. sprawdzenie poprawności danych w formularzu zamówienia, z możliwością ich zmiany,
  5. zatwierdzenie i przesłanie zamówienia.
 2. b) pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: zamówienia@steryliailed.pl
  Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów (a w przypadku przedsiębiorców także numer NIP), a także potwierdzenie, że Klient akceptuje niniejszy Regulamin,
 3. c) telefonicznie pod numerem sklepu internetowego: 606 991 767, podając wszelkie dane, które będą wymagane do realizacji zamówienia.2 Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów ze Sprzedawcą, a w przypadku Konsumenta jest to oferta zawarcia umowy na odległość.6.3. Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego produktu w magazynie. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia danego zamówienia.

7. POTWIERDZENIE

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu maksymalnie 24 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8:00-16:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. W tym czasie zostanie wysłany do Kupującego e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru. W chwili dostarczenia towaru Sprzedawca doręcza także pisemne potwierdzenie zawarcia umowy.

8. MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji w procesie zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

9. WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

10. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez Sprzedawcę w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Nie przekracza on 14 dni roboczych (dla zamówień złożonych do godziny 10:30 danego dnia). W razie braku możliwości realizacji zamówienia w zakreślonym terminie, termin ten jest obustronnie ustalany przez Klienta i Sprzedawcę.

11. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL– czas dostawy maksymalnie 3 dni robocze po nadaniu przesyłki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone – koszty ubezpieczenia ponosi Sprzedawca.

12. PŁATNOŚCI

Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia. Wybierając formę płatności szybki przelew, oraz realizację wysyłkową (kurier), realizacja zamówienia może obejmować tylko i wyłącznie adresy wysyłkowe (Klienta/Kupującego), które zostały zdefiniowane w profilu użytkownika.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA

13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

13.1 Klient dokonujący zakupu jako konsument (zgodnie z definicją ujętą w punkcie 2.2 regulaminu), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, niezależnie od formy dostawy lub odbioru towaru, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie (również w formie elektronicznej) do Sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia Klienta. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.

13.2 Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 1. a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

13.3 W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

13.4 Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym. W szczególności Klient powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu). Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć do firmy na adres: PHU TOP SERVIS ul Koszalińska 26g1 60-480 Poznań . Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13.5 Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy:
1) umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) umowy zawartej na aukcji publicznej;
12) umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

14) Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. nr 126, poz. 1381 z późn. zm.) produkty lecznicze i wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi. Zgodnie z powyższą Ustawą, wyroby medyczne można reklamować tylko i wyłącznie w 2 przypadkach: Jeśli produkt leczniczy lub wyrób medyczny ma:

 1. wadę jakościową ujawnioną i zgłoszoną nie później niż w dniu dostawy.
 2. został niewłaściwie wydany (np. za niewłaściwą odpłatnością, w innej dawce lub postaci).

15) Sklep steryliailed.pl zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty za utratę wartości zwracanego przedmiotu (min. 50% wartości przedmiotu) za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

14. ZWROT CENY

Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru wraz z kosztami wysyłki zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru zwróconego przez Klienta. Klient ponosi jedynie koszt zwrotu przesyłki do siedziby Sprzedawcy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE (PROCEDURA REKLAMACYJNA)

15.1 Towary oferowane w sklepie internetowym są objęte gwarancją producenta. Okres i warunki gwarancji oznaczone są dokumencie Ogólne Warunki Gwarancji.

15.2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, prosimy o jak najszybszy kontakt ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

15.3. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Jeżeli Klient jest konsumentem, a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy Klientowi, co będzie wyraźnie zaznaczone w opisie towaru.

15.5 W przypadku stwierdzenia, że rzecz sprzedana ma wadę, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać na adres PHU TOP SERVIS ul Koszalińska 26g1 60-480 Poznań .

15.6. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji kupującego, Sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji Kupującemu zostanie wskazany proponowany przez Sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez Kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) – w takim przypadku Sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji Kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

15.7. Gwarancja lub rękojmia nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego użytkowania.

15.8. W przypadku, gdy stroną kupującą nie jest konsument w rozumieniu punktu 2.2, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego). Obowiązuje wówczas gwarancja, zgodnie z treścią dokumentu Ogólne Warunki Gwarancji.

16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

16.1 Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń) oraz wystawienia faktury lub rachunku.

16.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, administratorem danych osobowych jest PHU TOP SERVIS ul Koszalińska 26g1 60-480 Poznań , zwane dalej Administratorem.

1) Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w następującym zakresie:
a) w celach marketingowych oraz oferowania usług – podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
b) kontaktu telefonicznego i za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawach związanych
z realizacją umowy – podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
c) wykonania umowy – podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
d) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 6 lat – podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa;
e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeże-li tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami);
f) archiwalnym i dowodowym — na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją umowy, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda).

 1. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich nie podanie może uniemożliwić wywiązania się Strony z postanowień Umowy i kontaktu z klientem.
 2. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  b) sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  c) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RO-DO;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  f) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
 3. Przetwarzane dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc Administratorowi w do-chodzeniu należnych roszczeń.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres 5 lat od momentu udzielenia zgody na ich przetwarzanie w związku z zawarciem umowy. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji umowy oraz czas niezbędny do jej rozliczenia. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa mogą wydłużyć te okresy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe podlegają usunięciu lub anonimizacji.16.3 Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta.

16.4 W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie Newslettera, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.

16.5. Sklep internetowy wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Klienta, z którego dokonano połączenia ze sklepem internetowym i pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze sklepem internetowym z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

16.6 Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze Sklepu internetowego, dostosowywanie Sklepu internetowego do potrzeb i oczekiwań danego Klienta (personalizacja podstron Sklepu internetowego), badanie ruchu Klientów w ramach Sklepu internetowego.

16.7 Pliki cookies są wykorzystywane w Sklepie internetowym za zgodą Klienta. Zgoda może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Klienta do przeglądania zawartości Sklepu internetowego.

16.8 Klient korzystający ze Sklepu internetowego może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu internetowego. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze Sklepu internetowego będzie mniej wydajne, Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może to spowodować niepoprawne wyświetlanie stron Sklepu internetowego.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1. Informacje znajdujące się na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

17.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 287).

18. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje dotyczące działalności sklepu internetowego należy zgłaszać na adres Sprzedawcy podany w nagłówku niniejszego regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres biuro@steryliailed.pl

Sprzedawca informuje, iż zgodnie z przepisami Wspólnot Europejskich, jeśli Klientem jest konsument, możliwe jest również rozstrzyganie sporu w zakresie towaru nabywanego w Sklepie internetowym poprzez skorzystanie z serwisu internetowego (platformy ODR) pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Skorzystanie z ww. sposobu rozwiązywania sporów jest dobrowolne.

załącznik:
1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

PHU TOP SERVIS ul Koszalińska 26g1 60-480 Poznań

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są: …………………………..

 

 

Numer zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………..

Numer faktury: ……………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy: ………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………….

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr …………………………………………………

 

 

Data …………………………………………………….

……………………………………………….

Podpis